گردشگری ایزدشهر

بخش کوچکی در بین کمربندی محمود آباد و نور