2.1
1.89 میلیارد تومان
10
1.3 میلیارد تومان
18 میلیارد تومان
4 میلیون تومان
285 میلیارد تومان
325 میلیارد تومان