3.6 میلیارد تومان
35 میلیارد تومان
35 میلیارد تومان