2.4 میلیارد تومان
3.6 میلیارد تومان
35 میلیارد تومان
35 میلیارد تومان