2.2 میلیارد تومان
1.7 میلیارد تومان
520 میلیون تومان