495 میلیون تومان
225 میلیون تومان
7.085 میلیارد تومان