230 میلیون تومان
300 میلیون تومان
1.5 میلیارد تومان