3.3 میلیارد تومان
1.5 میلیارد تومان
320 میلیون تومان